Sarve Janaah Sukhino Bhavanthu, Sai Ram!

       Om Sai Sri Sai Jaya Jaya Sai            Om Narayana Adi Narayana